Bases convocatòria2023-05-24T08:43:18+00:00
BEQUES

Convocatòria de Beques Fundació Maria Rosa Sans 2023-2024

1. Objecte2021-05-25T14:44:29+00:00

L’objecte d’aquesta convocatòria pública, competitiva i en règim de lliure concurrència és la concessió de beques entre l’alumnat de la comarca de la Garrotxa de segon curs de batxillerat o de segon curs de cicles formatius de grau superior, per prestar assistència econòmica als bons estudiants amb capacitat i talent però amb recursos limitats que els impedeixen costejar les despeses de la seva formació en l’àmbit universitari.

2. Regles per les quals es regula aquest procediment selectiu2023-05-24T08:35:26+00:00

La concessió de les beques es regirà pel que es disposa a les bases generals aprovades pel Patronat el dia 18 de maig de 2023, així com pel que es disposa en la present convocatòria.

En cas de contradicció entre les bases generals i la present convocatòria, prevaldran els termes de la present convocatòria.  

3. Modalitat de beca2023-05-24T08:36:43+00:00

Les beques que es convoquen per a aquesta anualitat són de fins a un màxim de 10.000 euros/any. Les despeses subvencionables amb aquest import seran: matrícula, habitatge, manutenció, desplaçaments i material d’estudi per a un curs complet.

4. Finançament2021-05-18T15:22:54+00:00

El finançament de la beca es farà amb càrrec al pressupost de la Fundació Privada M. Rosa Sans Tintó.

5. Durada de la beca i període de gaudiment2021-05-25T14:46:28+00:00

Les beques d’aquesta convocatòria cobriran la totalitat del primer curs i podran prorrogar-se per la resta de cursos del grau seleccionat, sempre que es compleixin les condicions establertes a les bases d’aquesta convocatòria i, en funció de l’expedient acadèmic, s’assignarà un import per a cada curs a desenvolupar.

La persona beneficiària de la beca iniciarà els estudis pels quals l’ha obtinguda durant el curs acadèmic en què es resol la convocatòria.

6. Sol·licituds i documentació complementària2021-05-25T14:48:37+00:00

6.1. Els models de sol·licituds o formularis s’annexen a la present convocatòria.

6.2. A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació requerida al punt 8.4 de les bases

7. Termini per a la presentació de les sol·licituds2021-05-25T14:47:01+00:00

El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de l’anunci de la convocatòria, i finalitza en el termini de 30 dies naturals.

La presentació de les sol·licituds es farà a la secretaria del centre on el sol·licitant cursi els estudis.

8. Resolució de la convocatòria2021-05-25T14:47:22+00:00

La Fundació resoldrà la convocatòria i comunicarà el resultat a la persona escollida en base als criteris establerts. La comunicació es farà per correu ordinari certificat a les persones beneficiàries inicials i per correu electrònic a les persones sol·licitants que quedin en reserva i a les no escollides.

9. Pagament i bestretes2021-05-25T14:47:38+00:00

El pagament de les beques es farà directament a les persones beneficiàries o als tutors mitjançant transferència bancària.

Despeses com la matrícula o altres despeses que es puguin originar per avançat es podran pagar en forma de bestreta i la part restant es dividirà durant l’any.

10. Retencions a efectes de l’IRPF2021-05-25T14:47:59+00:00

La Fundació aplicarà, si és el cas, la retenció que correspongui en concepte d’IRPF, aplicant el que determini la llei d’aquest impost.

Descarrega’t les bases completes aquí

Bases 2023
 
Formulari beques 2023

Calendari de sol·licitud de la beca

Go to Top