La concessió de les beques es regirà pel que es disposa a les bases generals aprovades pel Patronat el dia 17 de febrer de 2021, d’ara endavant les bases, així com pel que es disposa en la present convocatòria.

En cas de contradicció entre les bases generals i la present convocatòria, prevaldran els termes de la present convocatòria.