La Fundació aplicarà, si és el cas, la retenció que correspongui en concepte d’IRPF, aplicant el que determini la llei d’aquest impost.