El pagament de les beques es farà directament a les persones beneficiàries o als tutors mitjançant transferència bancària.

Despeses com la matrícula o altres despeses que es puguin originar per avançat es podran pagar en forma de bestreta i la part restant es dividirà durant l’any.