6.1. Els models de sol·licituds o formularis s’annexen a la present convocatòria.

6.2. A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació requerida al punt 8.4 de les bases